Værdier

Værdierne er en vigtig del af fundamentet

Respekt, kvalitet, fleksibilitet og engagement er værdier, der er dybt forankret og indarbej­det i alle aktiviteter hos NOMI Search.

VærdierVærdierne viser sig i handling og adfærd, og de tillægges stor betydning. Værdierne danner baggrund for mine beslutninger, og samtidig sætter de rammerne for, hvad der er rigtigt eller forkert, godt eller dårligt, positivt eller negativt.

Værdierne er simpelthen forklaringen på hvor­dan, hvornår og hvorfor, jeg handler, som jeg gør.

 

Kvalitet
Med min regnskabsmæssige baggrund kan jeg gøre en forskel. Jeg sikrer præcis dia­log og udvæl­gelse af kandidater, der bety­der leverance af høj kvalitet. Jeg afdækker markedet omhyggeligt ved hjælp af struktu­rerede udvælgelsesmetoder og min erfa­ring i at afdække kandidatens faglige kom­petencer og personlige egenskaber. Jeg arbejder grundigt, og jeg gør altid en ekstra indsats for at levere kvalitet.

Respekt
Mit arbejde er baseret på respekt, ærlighed og tillid. Jeg behandler altid mine kunder og kandidater med respekt for deres personlig­hed, integritet og professionalisme. Du vil derfor altid kunne stole på, at jeg holder, hvad jeg lover. Jeg er ærlig overfor både kunder og kandidater. Oplever jeg, at en kunde stiller urealistiske krav, eller at en kandidat har urealistiske forventninger, så siger jeg det. Ved dialog opnår vi derefter typisk en fælles forståelse af en mere realistisk løsning.

Engagement
Jeg engagerer mig i både kunder og kandi­dater. Jeg arbejder målrettet, vedholdende, struktureret og effektivt. Jeg gør altid en ekstra indsats for at finde den bedst kvalifi­cerede kandidat. Jeg arbej­der professionelt med et ønske om at samarbejde loyalt og dedikeret med både kunder og kandi­dater, som hvis vi var i et egentligt ansættelses­forhold. Den gode relation er meget vigtig for mig. Under hele rekrutteringsprocessen kommunikerer jeg åbent og direkte med både kunde og kandi­dater.

Fleksibilitet
Min rekrutteringsproces er fleksibel, idet jeg tilpasser den til virksomhedernes særlige behov og krav. Økonomifunktioner er un­derlagt mange deadlines, og i den forbin­delse er jeg naturligvis flek­sibel overfor bå­de kunder og kandidater. Jeg er klar over, at kandidater kan opleve, at det er en tids­krævende proces at skifte job. Jeg vil derfor være så fleksibel som muligt med respekt for alle de overvejelser, der skal gøres.