Organisationsudvikling

Ser du forandringer som muligheder?

Medarbejderne er ikke længere blot virksom­hedens væsentligste aktiv – medarbejderne er virksomhe­den. Derfor har organisationer, der er i stand til at forene menneskelig trivsel og udvikling med økono­miske resultater, det stær­keste fundament for at lykkes.

NOMI Search tilpasser ethvert udviklingsfor­løb specifikt til den konkrete situation altid med fokus på den forretningsmæssige, orga­ni­satoriske og menneskelige forandring.

For at få optimalt udbytte af organisationsud­vikling er det nødvendigt, at der skabes fælles forståelse, accept og engagement hos både ledelse og medarbejdere, således at de arbej­der sammen om at flytte organisationen i den ønskede retning.

Med min teoretiske baggrund og praktiske erfaring inden for økonomi kan jeg hjælpe dig med at ana­lysere og organisationsudvikle økonomifunktionen. Som konsulent arbejder jeg dedikeret og effektivt med at analysere din organisation uden at blive forstyrret af driften. Jeg har derfor de bedste forud­sætninger for at give dig mine anbefalinger til, hvordan du op­når den mest optimale organise­ring af din af­deling set i forhold til processer, opgaver og medarbejdere.

Skulle analysen eller den gennemførte organi­sationsudvikling af økonomifunktionen medfø­re behov for nye økonomiprofiler, finder jeg dem gerne til dig. Læs her.

Organisationsudvikling foregår hele tiden

Vil du udvikle økonomifunktionen, når en medarbejder fratræder?
Når en medarbejder forlader din økonomi­funktion, eller hvis organisationen vækster, eller hvis om­organisering medfører, at der opstår behov for at etablere en ny stilling i økonomifunktionen, så er der mulighed for forandring og udvikling.

Måske er det en ide at revurdere match mellem roller og opgaver eller match mel­lem opgaver og medarbejdere. Eventuelt skal placering af opgaver nytænkes, såle­des at nogle opgaver flyttes fra debitorgrup­pen til gruppen af Business Controllere, der alligevel er i løbende dialog med sælgerne, eller måske skal gruppen af Financial Con­trollere overtage en Business Controller, da sidst­nævnte gruppe har fået så godt styr på forretningen, at de kan være en mand fær­re. Måske skal Hanne flyttes fra finansgrup­pen til gruppen af Financial Controllere, da hendes opgaver omkring måneds­afslutning ligger mere naturligt her.

Jeg kan sparre med dig omkring dit nuvæ­rende set-up. Jeg kan følge processerne og komme med mine anbefalinger til en even­tuel optimering af dine processer. Jeg kan gennemgå, om placering og fordeling af opgaver er hensigtsmæssig, set i forhold til hvilke medarbejdere og med hvilke kom­pe­tencer de varetager de respektive opgaver.

Vil du ændre antallet af medarbejdere, der refererer direkte til dig?
Måske er det en fordel for dig at ændre or­ganiseringen i økonomifunktion ved at ind­sætte et lag mellemledere, så du får færre “direkte” medarbejdere. Måske er der nogle processer, der kan op­timeres, så du ikke behøver så mange ansatte, eller måske er der et forkert match mellem medar­bejdere og opgaver.

Jeg kan analysere situationen og komme med min anbefaling til, hvordan du mest optimalt kan omorganisere din afdeling. Det kan være, at der skal ny struktur på afdelin­gen, således at opgaver­ne fordeles ander­ledes, eller måske mangler der nogle fagli­ge kompetencer i afdelingen, så der er behov for at ansætte en ny medarbejder.

Står du med ansvar for sammenlægning af to økonomifunktioner?
Måske er din virksomhed netop fusioneret. To økonomifunktioner er slået sammen, og du står nu med to sæt systemer, to sæt procedurer og to sæt medarbejdere med hver deres kultur, der hver især ikke ønsker at afgive eller forandre deres systemer og processer.

I en sådan situation kan jeg beskrive begge økonomifunktioners ”oprindelige” procedu­rer og sy­stemer (AS-IS). Med udgangs­punkt i den viden jeg opnår, kan jeg komme med min anbefaling til, hvordan best practi­se (TO-BE) kan etableres på det grundlag sammensat af det bedste fra de to ”verde­ner”. Jeg kan endvidere dokumentere de nye processer og deltage i undervisning samt implementering.

Ønsker du mere information om, hvordan jeg kan hjælpe dig med organisationsudvikling, så er du velkommen til at kontakte mig via formu­laren i højre side eller her.