Case-interview

Hvordan løser kandidaten fagspecifikke opgaver?

Case-interview har til formål at vise, i hvor høj grad kandidaten kan løse fagspecifikke opga­ver, der er relevante for den søgte stilling.

Eksempelvis søger en mindre produktionsvirk­somhed en ny regnskabschef. Regnskabsche­fen for­ventes at være dygtig til at klargøre ma­teriale til revisionen, behandle igangvæ­ren­de arbejder og op­stille regnskab.

I denne situation vil det være væsentligt at teste, hvordan kandidaten vil løse en case med opstilling af regnskab herunder bereg­ning af produkternes færdiggørelsesgrad og afstemning af relevante balan­ceposter. Kan­di­daten kan eksempelvis få 2 timer til at arbejde med materialet, inden vi evaluerer forløbet og diskuterer kandidatens fokus og fremgangs­måde i detaljer.

Ønsker du mere information om denne udvæl­gelsesmetode, er du velkommen til at kontak­te mig via formularen i højre side eller her.