Assessment Center

Vil du se topkandidaten ”in action” før ansættelse?

Assessment Center er en særlig metode for evaluering af kandidaters færdigheder og kom­petencer. Forskellige vurderingsværktøjer kombineres med henblik på at sikre en struk­tureret og grundig ud­vælgelse.

Oplagte situationer

Assessment Center er en metode for struktu­reret performancevurdering. Assessment Cen­ter kan med fordel bruges i forbindelse med både rekruttering og organisationsudvikling.

Assessment Center vil hurtigt og effektivt afdække deltagerens væsentligste styrker, potentialer, ud­viklingsområder og begræns­ninger. Det er en fordel at have denne viden, hvis du eksempelvis skal:

  • Evaluere en gruppe af talenter med henblik på at bestemme, hvilke medarbejdere, der har det største potentiale til at blive forfremmet.
  • Etablere backupfunktioner i økono­miafdelingen baseret på medarbej­dernes styrker og svagheder såvel individuelt som i team.
  • Udvælge en særlig topkandidat.
  • Ansætte et større antal medarbej­dere på én gang. 

Dit udbytte

I tæt samarbejde med kunden udarbejder NOMI Search et testforløb. Uanset om du øn­sker en grun­dig evaluering af topkandidaten eller en model, der sikrer, at et stort antal an­søgere kan passere hur­tigt gennem en grun­dig ansættelsesproces, så vil alle forløb være udarbejdet specifikt til den aktuelle situation.

Kandidaterne bliver typisk inviteret til et arran­gement, hvor de bliver udsat for en række for­skellige tests (individuelle og teamorientere­de). Det kan være grundige og kompetence­baserede interview, personlighedstest, færdig­heds-/omtankeprøver, simuleringsøvelser som indbakke/udbakke test, gruppediskussioner og samarbejdsøvelser eventuelt med fokus på lederskab.

Formålet med øvelserne i Assessment Center er, at du får et konkret billede af, hvordan kan­didater vil agere i bestemte situationer under pres. NOMI Search lægger stor vægt på at sikre, at alle deltagere får en grundig og brug­bar feedback på forløbet.

Ønsker du mere information om Assessment Center, er du velkommen til at kontakte mig via formularen i højre side eller her.